باکس باطری سیستم های خورشیدی در پروژه ی شیر حصار

سرمایه گذاری در برق خورشیدی

New Hotel in South Africa Leads the Way in Solar Powerهتل جدید در آفریقای جنوبی در تولید انرژی خورشیدی راهگشا است سرمایه گذاری در برق خورشیدی
With recent rises in electricity prices in South Africa, the country has been paying more and more attention on the implementation of solar power in households and workplaces. A new luxury hotel which has just opened up in Johannesburg has set the tone for the hospitality industry and implemented extensive measures to make use of solar panel power in their hotel.
The hotel in the spotlight is the DaVinci Hotel which is opening up in the upmarket area of Nelson Mandela Square in Sandton, Johannesburg. The Legacy Hotel Group, which owns the luxury hotel worked in partnership with Kayema Energy and numerous international Solar power experts in order to design the substantially large and complicated solar powered water heating system.
The solar powered water heating system consists of a massive 117 flat solar panel collectors that will create enough hot water to enough to supply hot water for 138 rooms. The solar powered hot water system, which has the capacity to warm up 30 000 litres of water, will result in a 60% reduced energy bill for the hotel and substantially decrease the carbon footprint of the hotel.
The solar power system is not the only green initiative which has been implemented by the hotel. Other initiatives include a system that completely cuts electricity to a room that is not occupied at any time, the use of LED lighting all over the hotel, water saving shower heads and the use of non harmful building materials. The hotel’s main restaurant named the Maximillien, is also designed and built with energy and environmental issues in mind. The restaurant floor is made from bamdoo, cleaning materials in the kitchen are all non-toxic and environmentally friendly and all other building materials used in appliances etc. are made from harmless eco-friendly materials.
Kudos must go out to the Legacy Hotel Group and everyone else who was involved in the building of this solar powered hotel. May many more households, commercial properties and hotels follow in their footsteps! Hopefully the government in South Africa will also join in the trend and start making appropriate rewards for people and places that make use of solar power.
سرمایه گذاری در برق خورشیدی با افزایش اخیر قیمت برق در ( سرمایه گذاری در برق خورشیدی ) () آفریقای جنوبی ، این کشور توجه بیشتری به اجرای انرژی خورشیدی در خانوارها و محل های کار داشته است. یک هتل لوکس جدید که به تازگی در ژوهانسبورگ افتتاح شده است ، صنعت مهمان نوازی را ایجاد کرده و اقدامات گسترده ای را برای استفاده از انرژی صفحه خورشیدی در هتل آنها انجام داده است. ( سرمایه گذاری در برق خورشیدی ) ()
هتلی که در کانون توجه قرار دارد هتل DaVinci است که در منطقه بازاری در میدان نلسون ماندلا در سندتون ، ژوهانسبورگ افتتاح می شود. گروه هتل Legacy ، صاحب این هتل مجلل با همکاری Kayema ​​Energy و بسیاری از متخصصان بین المللی انرژی خورشیدی به منظور طراحی سیستم گرمایش آب با انرژی ( سرمایه گذاری در برق خورشیدی ) () خورشیدی بسیار بزرگ و پیچیده همکاری کرد.
سیستم گرمایش آب با انرژی خورشیدی از 117 جمع کننده پانل خورشیدی مسطح تشکیل شده است که آب گرم کافی را برای تأمین آب گرم 138 اتاق ایجاد می کند. سیستم آب گرم خورشیدی که ظرفیت گرم کردن 30 هزار لیتر آب را دارد ، منجر به کاهش ( سرمایه گذاری در برق خورشیدی ) () 60 درصدی قبض انرژی برای هتل و کاهش قابل توجه رد پای کربن هتل خواهد شد.
سیستم برق خورشیدی تنها ابتکار سبز نیست که توسط هتل اجرا شده است. از دیگر اقدامات می توان به سیستمی اشاره کرد که به طور کامل برق اتاقی را که در هر زمان اشغال نیست ، قطع می کند ، استفاده از نور LED در سراسر هتل ، هد دوش صرفه ( سرمایه گذاری در برق خورشیدی ) () جویی در مصرف آب و استفاده از مصالح ساختمانی غیر مضر. رستوران اصلی هتل با نام Maximillien نیز با در نظر گرفتن مسائل انرژی و محیط زیست طراحی و ساخته شده است. کف رستوران از بامدو ساخته شده است ، مواد تمیز کننده در آشپزخانه همه غیر سمی و سازگار با محیط زیست و سایر مواد ساختمانی استفاده شده در لوازم ( سرمایه گذاری در برق خورشیدی ) () خانگی و غیره از مواد سازگار با محیط زیست بی ضرر ساخته شده اند.
Kudos باید به گروه Legacy Hotel Group و همه کسانی که در ساخت این هتل با انرژی خورشیدی دست داشتند ، مراجعه کند. باشد که تعداد بیشتری از خانوارها ، املاک تجاری و هتل ها نیز راه آنها را دنبال کنند! امیدوارم که دولت در آفریقای جنوبی نیز به این روند ( سرمایه گذاری در برق خورشیدی ) () بپیوندد و پاداش مناسب برای مردم و مکانهایی که از انرژی خورشیدی استفاده می کنند را شروع کند. ( سرمایه گذاری در برق خورشیدی )
https://solarpowerpanel.ir

( سرمایه گذاری در برق خورشیدی ) ()

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *